Logo Multum Fermentum Koszyk

Regulamin sklepu internetowego

www.multumfermentum.pl

opublikowany w dniu 23 listopada 2020 r.

Sprzedaż Towarów i Subskrypcji za pośrednictwem sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem www.multumfermentum.pl  realizuje spółka MLASK SP. Z O. O z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa, NIP: 5252632067, REGON: 362696001, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000579653.

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców i określa on zasady działania Sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem elektronicznym www.multumfermentum.pl oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług elektronicznych Sklepu internetowego, w tym tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w Unii Europejskiej, a jego podstawą prawną są w szczególności:

Regulamin określa prawa i obowiązki Kupującego oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep internetowy.

Warunkiem korzystania z Usług Sklepu internetowego jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i ich akceptacja.

Nazwa Sklepu internetowego, jego wygląd graficzny, logo, elementy grafiki oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§ 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

§ 3

Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przechowywanie i przetwarzanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dla korzystania ze Sklepu internetowego Kupujący powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji 11, Edge w wersji 80 lub nowszej, Chrome w wersji 80 lub nowszej, Firefox w wersji 74 lub nowszej, Safari w wersji 12 lub nowszej, Opera w wersji 65 lub nowszej

§ 4

Rejestracja w Sklepie internetowym i tworzenie Konta

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest równoznaczna z utworzeniem Konta Kupującego.
 2. Rejestracja w Sklepie internetowym jest całkowicie dobrowolna i bezpłatna.
 3. Zamówienia w Sklepie internetowym mogą być dokonywane zarówno przez zarejestrowanych Kupujących, jak i Kupujących nieposiadających Konta.
 4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest niezbędne dla utworzenia Konta.
 5. Formularz rejestracyjny wymaga podania w szczególności:
 6. imienia osoby fizycznej lub firmy i formy organizacyjnej osoby prawnej,
 7. nazwiska osoby fizycznej lub numeru NIP osoby prawnej,
 8. adresu zamieszkania lub siedziby (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu),
 9. adresu e-mail,
 10. numeru telefonu,
 11. hasła (oraz potwierdzenia hasła).
 12. Adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym stanowi jego Login do Sklepu internetowego.
 13. Hasło podane przez Kupującego powinno składać się z ciągu co najmniej 6 znaków. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedającemu i Kupujący zobowiązany jest do zachowania go w tajemnicy.
 14. Podczas Rejestracji Kupujący wyraża zgodę na wszystkie warunki funkcjonowania Sklepu internetowego określone w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 15. Podczas Rejestracji w Sklepie internetowym Kupujący oświadcza, że:
 16. zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
 17. zapoznał się z Polityką prywatności oraz Polityką Plików Cookies Sklepu inernetowego i akceptuje wszystkie ich postanowienia i wyraża zgodę na przetwarzanie wpisanych do formularza rejestrowego Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży i jej realizacji, w tym dostawy zamówionych Towarów, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Sklepu, zgodnie z treścią Polityki Prywatności Sklepu internetowego,
 18. wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomości oraz informacji od Sprzedającego o ewentualnych utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu internetowego,
 19. jego przystąpienie do korzystania z Usług oferowanych przez Serwis jest dobrowolne.
 20. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Konto zostanie aktywowane po kliknięciu w link aktywacyjny.
 21. Konto zakładane jest na czas nieoznaczony. Kupujący może w każdej chwili wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@multumfermentum.pl z prośbą o usunięcie Konta.

§ 5

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
 2. założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym,
 3. umożliwienie złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni Formularz (Formularz zamówienia).
 4. Regulamin Newslettera znajduje się pod adresem https://multumfermentum.pl/newsletter.
 5. Świadczenie Usług elektronicznych przez Sprzedawcę jest bezpłatne.
 6. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawarta jest na czas nieoznaczony.
 7. Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 8. Kupujący może składać reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznych drogą elektroniczną na adres e-mail: info@multumfermentum.pl ze wskazaniem jakiej usługi reklamacja dotyczy oraz na czym polega problem. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji i poinformuje Kupującego o sposobie jej rozpatrzenia w taki sam sposób, w jaki nastąpiło zgłoszenie reklamacji.
 9. Kupujący może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@multumfermentum.pl lub pisemnie na adres: MLASK sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa.
 10. Sprzedawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku, gdy Kupujący obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy przez Sprzedającego. Wezwanie oraz wypowiedzenie zostaną wysłane przez Sprzedającego na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.
 11. Sprzedawca może ze skutkiem natychmiastowym zawiesić świadczenie na rzecz Kupującego Usługi elektronicznej w przypadku, gdy Kupujący narusza Regulamin, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Informacja o zawieszeniu świadczenia na rzecz Kupującego Usługi elektronicznej wraz z wezwaniem do zaprzestania naruszeń Regulaminu zostaną wysłane przez Sprzedającego na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.
 12. Za porozumieniem stron, Sprzedawca i Kupujący rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
 13. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Sprzedawcę lub Kupującego nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 14. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje usunięciem Konta Kupującego ze Sklepu internetowego.
 15. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych po zalogowaniu się do Konta.

§ 6

Składanie Zamówienia

 Zakup Towaru lub Subskrypcji

 1. Zakupu Towaru lub Subskrypcji może dokonać wyłącznie Kupujący, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zakupu Towaru lub Subskrypcji możne dokonać zarówno Kupujący posiadający Konto w Sklepie internetowym oraz Kupujący nieposiadający Konta (za pośrednictwem Formularza Zamówienia).
 2. Zamówienia dokonywane są wyłącznie przez stronę internetową Sklepu internetowego.
 3. Ceny Towarów i Subskrypcji na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT). Podanie cen netto ma charakter jedynie informacyjny i nie oznacza ceny, jaką Kupujący będzie zobowiązany zapłacić za Towar lub Subskrypcję. Ceny podawane są w złotych polskich.
 4. Ceny Towarów i Subskrypcji podane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów płatności. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w Formularzu Zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień potwierdzonych zgodnie z treścią § 6 ust. 14 Regulaminu przed dniem zmiany cen.
 6. Towary dostępne w Sklepie internetowym są oznaczone m. in. poprzez podanie ich nazwy, opisu, producenta, objętości, wagi, składu oraz informacji o posiadanych certyfikatach. Do opisu Towaru i Subskrypcji załączone są także zdjęcia lub grafiki. Opisy te mają charakter wyłącznie informacyjny. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy Towaru nie zawierały błędów. W razie wątpliwości lub pytań dotyczących opisu Towaru lub Subskrypcji Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem info@multumfermentum.pl.
 7. Kupujący może składać Zamówienia w Sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. O ewentualnych przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego Kupujący posiadający Konto w Sklepie internetowym zostanie poinformowany przez Sprzedającego wiadomością przesłaną na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.
 8. Kupujący może dokonać zakupu Towaru lub Subskrypcji poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Kupujący może mieć do wyboru kilka wariantów Towaru lub Subskrypcji w różnych wariantach ilościowych, objętościowych, wagowych lub smakowych oraz w różnych cenach. Po dokonaniu wyboru Towaru lub Subskrypcji Kupujący samodzielnie określa liczbę sztuk Towaru lub Subskrypcji za pomocą dostępnych przycisków „+” oraz „-”, a następnie klika w ikonę koszyka. Wybrany Towar lub Subskrypcja zostają zapisane w koszyku Kupującego i może on kontynuować zakupy w Sklepie internetowym dodając do koszyka kolejne Towary lub Subskrypcje.
 9. Po zakończeniu zakupów Kupujący przechodzi na stronę Zamówienia. Na stronie Zamówienia Kupujący:
 10.  sprawdza poprawność znajdujących się w koszyku Towarów i Subskrypcji,
 11. wypełnia Formularz Zamówienia,
 12. przechodzi do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 13. Z chwilą złożenia Zamówienia, tj. kliknięcia w przycisk “Zamawiam i płacę” między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów i/lub Subskrypcji objętych Zamówieniem.
 14. Kupujący dokonuje zakupu Towarów i Subskrypcji według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.
 15. Dostępne metody płatności to:
 16. szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl),
 17. przelew bankowy,
 18. karta kredytowa.
 19. Na każdym etapie składania Zamówienia Kupujący może je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Kupującego do końca (tj. nie zostanie kliknięty przycisk „Zamawiam i płacę”), zostanie automatycznie anulowane.
 20. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomością zwrotną (e-mail) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży).
 21. Sprzedawca dostarcza Kupującemu dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, wraz z dostarczonym Towarem lub Subskrypcją. W celu wystawienia faktury VAT Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego i podać niezbędne dane do jej wystawienia, w szczególności podać numer NIP podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura VAT. Dokument sprzedaży wraz z dokumentem nadania przesyłki na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia stanowi potwierdzenie wykonania Umowy sprzedaży przez Sprzedającego.
 22. Miejscem zawierania i realizacji Umów sprzedaży jest należący do Sprzedawcy punkt sprzedaży (Sklep stacjonarny) położony w Starych Babicach (05-082), przy ul. Pocztowej 2, lokal U2.

§ 7

Realizacja Zamówienia

 1. Wszystkie Zamówienia złożone w Sklepie internetowym realizowane są w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 14:00, a także w soboty, niedziele i święta są przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym. Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę następuje:
 2. po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy – w przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24.pl, przelewem lub kartą lub
 3. po potwierdzeniu przez przyjęcia Zamówienia – w przypadku płatności na miejscu.
 4. Termin realizacji Zamówienia wynosi 24 godziny i liczony jest od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia.
 5. Realizacja Zamówienia obejmuje kompletowanie zamówionych Towarów, ich zapakowanie oraz przygotowanie do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania Zamówienia do wysyłki.
 6. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy, który jest uzależniony od możliwości wykonania zlecenia przez firmę kurierską.

§ 8

Warunki dostawy

 1. Dostawa następuje na wskazany przez Kupującego adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.
 2. Koszty dostawy pokrywa Kupujący, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu lub regulaminu promocji stanowią inaczej.
 3. Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy:
 4. przesyłka kurierska kurierem DPD,
 5. Paczkomaty InPost,
 6. Kurier InPost,
 7. Odbiór własny na miejscu.
 8. Termin i koszt dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy przez Kupującego, a także od gabarytów i wagi zamówionego Towaru lub Subskrypcji. Ostateczny koszt dostawy wskazany jest w formularzu Zamówienia po wybraniu opcji dostawy, a przed złożeniem Zamówienia przez Kupującego.
 9. Orientacyjny termin realizacji dostawy na terytorium Polski wynosi:
 10. dla przesyłek wysyłanych kurierem DPD – 24 -48 godzin,
 11. dla przesyłek wysyłanych paczkomatem InPost – 24 godziny
 12. Z chwilą odebrania Towaru lub Subskrypcji przez Kupującego przechodzą na niego korzyści i ciężary z nim związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru lub Subskrypcji.
 13. Szczegółowe warunki oraz koszty dostawy opisane zostały zakładce „Koszty i terminy dostawy” znajdującej się pod adresem https://multumfermentum.pl/dostawa.

§ 9

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Ze względów sanitarnych, w szczególności z uwagi na konieczność ochrony zdrowia publicznego Kupujący nie ma prawa odstąpić od Umowy sprzedaży.

§ 10

Odpowiedzialność za wady

Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar pozbawiony wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Podstawy oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy określone są szczegółowo w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 3. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Kupujący ma prawo złożenia reklamacji w ciągu 3 dni od dnia otwarcia opakowania oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości oraz, dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności:
 5. numer zamówienia,
 6. dane Kupującego,
 7. nazwę uszkodzonego Towaru,
 8. opis reklamowanej wady,
 9. jeśli to możliwe zdjęcia obrazujące reklamowaną wadę,
 10. żądanie reklamacyjne,
 11. jeśli to możliwe protokół szkody spisany z kurierem (nie jest to warunek konieczny),
 12. dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie (np. paragon, faktura VAT (nie jest to warunek konieczny),
 13. wskazanie na jaki adres Sprzedawca ma wysłać odpowiedź w sprawie reklamacji.
 14. Reklamacje należy składać poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem: https://multumfermentum/reklamacje.
 15. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, jeżeli będzie taka konieczność Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia kolejnych kroków postępowania reklamacyjnego (takich jak np. potrzeba lub termin oględzin Towaru przez przedstawiciela Sprzedawcy).
 16. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni pod dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres podany przez Konsumenta w zgłoszeniu reklamacji.

§ 11

Zmiany Regulaminu

 1. O treści zmian Regulaminu każdy użytkownik Sklepu internetowego zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Kupujący posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres e-mail, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w terminie określonym przez Sprzedawcę, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia informacji na stronie głównej Sklepu internetowego i wysłania do zarejestrowanych Kupujących wiadomości e-mail, o których mowa w ust. 2.
 3. W przypadku, gdy Kupujący posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu i wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Konta.
 4. Do Umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy sprzedaży.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów o świadczenie usług elektronicznych o charakterze ciągłym (np. Konto) zmieniony Regulamin wiąże Kupującego będącego Konsumentem, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Kupujący będący Konsumentem został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. nie złożył żądania usunięcia Konta) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupujących przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący będący Konsumentem, ma możliwość:
 2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 3. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
 4. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 5. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 6. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 7. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą niepoddane rozstrzygnięciu zgodnie z ust. 1 – 3 będą rozpoznawane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby właściciela Sklepu internetowego.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Tekst jednolity niniejszego Regulaminu dostępny w wersji elektronicznej jest pod adresem: https://multumfermentum.pl/regulamin.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2020 r.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o prawach konsumenta.
 4. Kupujący mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 5. e-mail: info@multumfermentum.pl
 6. pisemnie pod adresem ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa.