Logo Multum Fermentum Koszyk

Polityka prywatności

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

I Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest: spółka MLASK SP. Z O. O., z siedzibą w Warszawie adres: ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa, NIP: 5252632067, REGON: 362696001, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000579653, zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych” lub „ADO”. Kontakt z ADO we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: ado@baronthefamily.pl.

II Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Podane przez użytkownika dane osobowe będą przewarzane przez ADO zgodnie z zakresem jego działalności. Cele przetwarzania powierzonych ADO danych osobowych są różne, jednak przetwarzanie to zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Poniżej prezentujemy poszczególne kategorie danych osobowych, jakie będą przetwarzane oraz cele, dla realizacji których dane te są niezbędne.

W celu realizacji usługi przetwarzane będą:

Podstawą prawną dla przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który uprawnia ADO do przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Bez podania tych danych nie będzie możliwości założenia konta w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.cleaneating.pl,złożenie w nim zamówienia (czyli zawarcie umowy sprzedaży towarów) ani dostawa zamówionych produktów.

W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzane będą:

Podstawą prawną dla przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który uprawnia do przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Gdyby okazało się, że świadczone przez ADO zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego usługi wymagają reklamacji, bez podania powyższych danych ADO nie będzie w stanie takiej reklamacji rozpatrzeć, stąd też podanie powyższych danych jest niezbędne.

W celu przesyłania powiadomień e-mail np. o przerwach lub utrudnieniach w działaniu Sklepu lub o zmianach w Regulaminie, Polityce Prywatności lub Polityce Plików Cookies przetwarzane będą:

Podstawą prawną dla przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który uprawnia do przetwarzania danych osobowych, jeżeli w ten sposób Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. Prawnie uzasadnionym interesem jest w tym wypadku informowanie użytkowników o czynnościach związanych z realizacją usługi w celu podwyższenia komfortu korzystania ze Sklepu.

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzane będą:

Podstawą prawną dla przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, m.in. rejestru klientów, zgłaszających sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzane będą:

Podstawą prawną dla przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa. W tym wypadku obowiązki te to obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności.

W celu świadczenia usługi Newslettera przetwarzane będą:

Podstawą prawną dla przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. W tym wypadku, jeżeli użytkownik chciałby otrzymywać wiadomości wysyłane w ramach Newslettera powinien on wyrazić zgodę na jego otrzymywanie oraz na przetwarzanie przez ADO danych osobowych niezbędnych do wysyłania takich wiadomości.

III Cookies

Na stronie Sklepu Internetowego ADO wykorzystuje, tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Informacje te mogą być odczytywane nie tylko przez system ADO, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług ADO korzysta (np. hostingodawca).

Do funkcji, jakie spełniają cookies na stronie internetowe Sklepu należą:

Wiele plików cookies ma dla ADO charakter zanonimizowany, co oznacza, że bez dodatkowych informacji, na ich podstawie ADO nie może zidentyfikować tożsamości użytkownika.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają wykorzystywanie plików cookies, dlatego przy pierwszej wizycie na stronie Sklepu użytkownicy proszeni sią wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie wykorzystania plików cookies przy przeglądaniu strony internetowej Sklepu, możliwa jest zmiana ustawień w przeglądarce internetowej, tj. całkowite zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies lub żądanie powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia mogą być zmienione w dowolnej chwili.

ADO wskazuje, że w przypadku wyłączenia lub ograniczenia obsługi plików cookies powstać mogą trudności w korzystaniu ze strony internetowej Sklepu, polegające np. na konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższym czasie ładowania się strony etc.

IV Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie podanych danych osobowych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, zgoda taka może być w każdej chwili wycofana.

Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać wiadomość e-mail do ADO na adres ado@baronthefamily.pl.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne.

V Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji użytkownika, niemniej jednak w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby umożliwić użytkownikom możliwość korzystania z usług świadczonych przez ADO.

Szczegóły dotyczące podania konkretnych danych dla realizacji konkretnych usług wskazane zostały w II niniejszej Polityki Prywatności.

VI Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

ADO nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VII Odbiorcy danych osobowych

Powierzone ADO dane osobowe mogą być przekazywane:

VIII Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Żadne z podanych danych osobowych nie będą przekazywane do państw trzecich.

IX Okres przetwarzania danych osobowych

Powierzone ADO dane osobowe przetwarzane są przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel, a po tym okresie nastąpi ich nieodwracalne usunięcie lub zniszczenie.

W zależności od rodzaju danych osobowych, dane te są przetwarzane przez okres:

Okresy podane w akapicie poprzedzającym liczone są od końca roku kalendarzowego, w którym rozpoczęło się przetwarzanie danych osobowych.

X Uprawnienia osób, których dane osobowe dotyczą

Podmiotom, których dane osobowe powierzone ADO dotyczą przysługuje prawo:

ADO szanuje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i stara się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

Wymienione w ust. 1 uprawnienia nie mają charakteru bezwzględnego. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach ADO ma prawo odmówić użytkownikowi spełnienia jego żądania. Odmowa taka nastąpić może jedynie po wnikliwej analizie i jedynie w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

W każdym momencie użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO (zostały one wymienione w punkcie II niniejszej Polityki) w związku szczególną sytuacją. ADO może jednak odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że:

Swoje prawa użytkownik może zrealizować poprzez wysłanie maila do ADO na adres e-mail ado@baronthefamily.pl lub wysłanie informacji na adres siedziby ADO, wskazany w punkcie I.

XI Prawo do wniesienia skargi

W przypadku stwierdzenia przez użytkownika, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, istnieje możliwość wniesienia przez niego skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

O jakichkolwiek zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności użytkownik zostanie powiadomiony/powiadomiona drogą mailową. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 5 kwietnia 2020 roku.